Diensten en producten

Al 22 jaar is Prosé Geotechniek specialist in het leveren en verwerken van geokunststoffen. Geokunststoffen zijn uit synthetische grondstoffen vervaardigde producten voor bodembescherming, wateropslag, betonbescherming en diverse andere toepassingen in de industrie, infrastructuur en land- en tuinbouw.

Overzicht producten:

Miljeu en ynfra

Design en construct NAUE Prosé Kunststoffen tinkt mei jo mei. It bewurkjen fan de keunststoffen yn eigen behear troch de wei fan laskjen, setten, bûgen en frezen is net it iennige wat we dogge. Neist de útfiering kinne wy jo advisearje en de berekkeningen yn it oanbestegings- of offertetrajekt op ús nimme. Dat biedt in protte fleksibiliteit en garandearret de bêste kwaliteit foar in hiel konkurrearjende priis. NAUE Prosé Kunststoffen hat him bewiisd as leveransier, adviseur en útfierder by projekten yn it binnen- en bûtenlân.
milieu-infra3
 


Specials

Maatwurk geokeunststoffen Prosé Kunststoffen is in ynternasjonaal bedriuw dat him spesjalisearre hat yn de levering, ferwurking en ynstallaasje fan produkten op basis fan syntetyske keunststoffen. Sa leverje wy bygelyks produkten foar boaiembeskerming, wetteropslach en betonbeskerming foar yndustry, ynfrastruktuer, lân- en túnbou én partikulieren. Unike oplossingen Wolle jo in smoarchwettertank foar yn jo boat, in rêstjaande fiver of krekt in yndustrieel wetterbekken? Mar wy meitsje ek putten, skachten of oalje-opfangbakken op maat. Alles is mooglik by Prosé Kunststoffen. Wy tinke graach mei jo mei. Wy bewurkje de geokeunststoffen yn eigen behear. Dat biedt in protte fleksibiliteit en garandearret de bêste kwaliteit foar in hiel konkurrearjende priis.


Wetter

Geokeunststoffen foar lân- en túnbou Prosé Kunststoffen is jo spesjalist op it gebiet fan it ferwurkjen en leverjen fan geokeunststoffen foar de lân- en túnbou. Foar de tapassing fan geokeunststoffen yn de lân- en túnbou binne der in hiele protte mooglikheden. Fan wapening en ôftichting oant skieding en wetterôffier. Sa kinne ôftichtingsfolys en geotekstilen brûkt wurde by ûnder oaren bassins, slibbekkens, wetteropslach en fivers.


WetterbouYndustry

NAUE Prosé Kunststoffen leveret en ynstallearret geokeunststoffen foar ferskate tapassingen yn de petrogemyske yndustry. Sa soargje wy bygelyks, sawol nasjonaal as ynternasjonaal, foar it ôftichtsjen fan opslachtanks en tankparken. Wy kinne sawol in floeistoftichte as in floeistofkearende konstruksje oanbringe foar nij oan te bringen tankdepots, mar ek yn besteande tankopslachdepots.