Drainaazjematten

Secudrain®

Drainaazjematten foar bou, yndustry en ynfrastruktuer

Oft jo no op syk binne nei in oplossing foar wetter- en gasôffierproblemen by de bou fan stoartplakken, gebouwen, tunnels of dakken of by it oanlizzen fan wegen, NAUE Prosé Kunststoffen leveret drainaazjematten op maat! Secudrain® soarget foar in feilige filterlaach en Secumat beskermet tsjin eroazje.

Foardielen Secudrain® en Secumat®

It tapassen fan Secudrain® en Secumat® wurket kosteferleegjend en ferkoartet boppedat de boutiid yn de wei- en wetterbou yn fergeliking mei it tapassen fan tradisjonele drainaazjemetoaden.

Us deskundige minsken soargje derfoar dat it projekt fluch útfierd wurdt. De filter-, ôfwetterings- en beskermende laach fan in drainaazjematte bestiet út ien gehiel. De ynstallaasje is ienfâldich en net komplisearre.

Duorsume beskerming

De drainaazjematten fan NAUE Prosé Kunststoffen wurde levere as trijediminsjonale matten, dy’t besteane út in ôfwetteringskearn en op syn minst ien geosyntetyske filterlaach. De filterlaach beskermet de ôfwetteringskearn tsjin it ynkringen fan grûndieltsjes, wylst de nei binnen geande beweging fan gas en wetter trochgean kin.

Alle lagen wurde regelmjittich oanelkoar hechte, sadat in hege sko-sterkens beholden bliuwt. Floeistof- en gasôffierproblemen wurde tefoaren kommen.